U/10 - Els centres i espais necessaris per al futur

Descarrega unitat en format PDFEIX TREBALLAT:

Els centres i espais necessaris en el futur

OBJECTIU:

Aquest últim eix de treball pretén que els nois i les noies opinin i diguin la seva pel que fa a allò que necessiten i que volen.

OBJECTIU ESTRATÈGIC DEL PLA DIRECTOR

Desenvolupar el catàleg de serveis socials.
Promocionar la millora de qualitat dels serveis relacionats amb la infància i l’adolescència i amb les seves famílies.
Garantir el finançament de polítiques socials relacionades amb la infància i l’adolescència.

CONTINGUTS RELATIUS A TOTS ELS INFANTS

Articles 23, 26 i 27
La Llei dels Drets i les Oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya pretén desen- volupar un sistema públic per a la planificació i avaluació de les actuacions adreçades a aquesta franja de la població.

TANCAMENT DE L’ACTIVITAT

En finalitzar l’activitat, cal:

         -  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les 
dades consignades ben correctes i completes.

         -  Fer omplir la fitxa de participació.

         -  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns. Omplir el formulari del professional.

Unitat 10