U/08 - MATERIAL 8-B

Recursos didàctics8B. QUI EM POT DONAR SUPORT?

FITXES AMB ROLS:

Amic: Pots compartir l’emoció de la situació que t’explica, fer-li costat, però si té un conflic- te gran, la millor ajuda pot ser aconsellar-li que ho parli amb algú que hi pugui fer alguna cosa.

Germà: Pot passar de tu i pensar que t’has d’espavilar sol, pot sentir-se gelós o alegrar-se dels teus èxits, però si tens un conflicte important, et dirà de parlar-ho amb els pares.

Pare o mare: Volen que els seus fills tirin endavant, els costa acceptar que ells tinguin les seves pròpies idees i pateixen, però quan els fills tenen èxit, sempre n’estan orgullosos i si es tracta de defensar o exigir poden ser molt contundents.

Família extensa: Omplen les mancances emocionals i de disponibilitat dels pares. La seva experiència els diu que a la vida se li han de donar oportunitats, per això solen mostrar- se flexibles i conciliadors en els conflictes. Sovint són permissius i tolerants.

Educador, mestre, tutor: La seva feina és ensenyar i educar. Per això són molt curo- sos amb les normés, i per això, quan han d’encarar un conflicte dins del seu àmbit d’actua- ció, són bastant estrictes. No obstant, el seu treball continuat al costat dels nois i noies fa que puguin fer-se càrrec de situacions particulars amb discreció. Quan un nen o una nena falta habitualment a l’escola ho han de denunciar.

Psicòleg: La seva feina és avaluar les necessitats educatives de cada noi o noia i ajudar a resoldre els conflictes col·laborant amb mestres o educadors. També pot treballar individual- ment amb la persona implicada o col·lectivament amb tot el grup. El psicòleg pot proposar intervencions fora de l’àmbit de l’escola o centre/servei, derivant l’atenció del problema a serveis externs o centres d’educació especialitzats.

Treballador social: S’encarrega d’avaluar les necessitats de benestar de les persones, proposar ajudes (beques i ajudes econòmiques, actuacions de treballadors familiars i educa- dors socials, informes socials per prioritzar l’admissió a centres...), i fer els seguiment dels recur- sos emprats en l’abordatge dels problemes. El treballador social és la persona que inicia els tràmits per declarar un nen en situació de risc o desemparament i que fa el seguiment de les actuacions dels professionals que intervenen en aquests processos.

Telèfon d’infància: El número 900 300 777 atén les demandes de qualsevol persona que hagi estat víctima de maltractament, i també de les persones, veïns, mestres, amics, que sospitin d’alguna situació de violència o abús a infants. La trucada al telèfon posa en marxa un protocol d’actuacions que pot concloure en la declaració de desemparament i l’exerci- ci de la tutela per part de l’administració.

Mosso d’esquadra i altres policies: Actuen quan detecten situacions que vulne- ren els drets de les persones i pertorben l’ordre públic. Les persones s’hi poden adreçar per denunciar fets que contravenen els seus drets. Totes les denúncies inicien un procediment judi- cial per esbrinar responsabilitats, i castigar els culpables. Aquest procediment també es pot tramitar pel sistema de la mediació i concloure amb una conciliació.

Procurador de l’infant i adolescent: Aquesta persona és l’encarregada de vet- llar pels interessos dels infants que estan acollits temporalment per la administració a l’espera que es resolgui el procés de desemparament iniciat.
En aquest període, els infants que tinguin alguna cosa a dir del seu cas i no es sentin prou escoltats, poden dirigir-se al Procurador, que atendrà les seves demandes i els recolzarà.

Síndic de greuges: Per mitjà de la persona adjunta al Síndic, encarregada d’atendre les demandes i queixes dels infants de Catalunya, el Síndic adverteix al Parlament de les man- cances en matèria de drets i deures de les persones, infants i adolescents que li arriben i d’a- quelles que té que té coneixement. També proposa la modificació de les lleis i noves iniciati- ves legislatives per atendre les mancances detectades. El Síndic actua com a representant d’una col·lectivitat. Per això, els efectes de les seves intervencions solen ser a llarg termini.

8B. QUI EM POT DONAR SUPORT?

FITXES AMB SITUACIOS:

Aquest noi té por d’un grup de companys del centreobert, queda amagat del professional l’insulten i li fan bromes pesades. Encara que ell ho vol, mai el trien per formar part de l’equip de futbol.

És un noi que cau molt bé a tothom, ha conegut un home que li dóna xuxes i que sempre s’interessa pel que fa. L’últim dia li va dir que el convidava a casa.

Aquesta noia té uns blaus a l’espatlla. Quan s’estava preparant l’esmorzar li ha caigut la llet a terra i la seva mare l’ha escridassat, el company de la seva mare l’ha agafat per l’espatlla amb força i l’ha obligat a fregar-ho tot.

És un noi que creu que el mestre li té mania, perquè quan li pregunta alguna cosa sempre el ridiculitza davant els companys. Ell després d’això es queda bloquejat, no recorda res i evidentment treu unes notes pèssimes.

Ésunnoitrist.Lasevamarehatingutunagermanetaambunaltrehomeiestrobasol, la seva mare ja no li fa cas, només està per la petita i l’home. Ell només té ganes d’estar amb el seu millor amic. Amb ell sí que pot parlar!

És el tercer any que la seva mare demana una beca menjador i un altre cop no li han donat tot i que està dins dels barems, però no hi ha més pressupost. Sense beca, la seva mere s’ha de llevar a les cinc per fer-li el dinar i endur-se’l a l’escola. Si un dia s’a- dorm, aquell dia només menja pa amb el que troba per casa.

A l’anar al casal d’estiu, uns nois l’han abordat i li han pres la motxilla. A dins hi porta- va els diners per pagar les colònies. Ara es quedarà sense poder anar-hi.

Aquest noi s’ha fet amic d’uns nois que mandregen sobre un banc d’una
plaça. Camí de l’escola, un dia li van proposar que es quedés amb ells i fes campa- na. D’ençà d’aquell dia, molts dies falta a classe.

9. Un grup de nois i noies se’n riuen d’un company i li diuen primo per ser un bon estu- diant. Ara quan el noi estudia es sent malament, troba que ser el primer de la classe és un desavantatge.

10.Un noi rep la bronca del mestre perquè ja fa un més que han començat les classes i ell encara no té els llibres. Els seus pares estan enfeinats i no tenen temps per anar a comprar-los i com que han anat de vacances ara tampoc tenen diners.

8C. QUI EM POT DONAR SUPORT?

FITXES AMB ROLS

Amic: Pots compartir l’emoció de la situació que t’explica, fer-li costat, però si té un conflic- te gran, la millor ajuda pot ser aconsellar-li que ho parli amb algú que hi pugui fer alguna cosa.

Germà: Pot passar de tu i pensar que t’has d’espavilar sol, pot sentir-se gelós o alegrar-se dels teus èxits, però si tens un conflicte important, et dirà de parlar-ho amb els pares o amb algun adult de confiança.

Nòvio, nòvia. És la persona amb qui s’està establint un nivell de confiança i intimitat, però també és algú que ens està constantment avaluant. Si no es compleixen les expectatives que un i l’altre s’han posat, la relació es pot trencar. Si dura la parella, començarà a fer plans de futur.

Pare o mare: Volen que els seus fills tirin endavant, els costa acceptar que tinguin les seves pròpies idees i pateixen, però, quan els fills tenen èxit, sempre n’estan orgullosos i si es tracta de defensar o exigir poden ser molt contundents.

Avis: Omplen les mancances emocionals i de disponibilitat dels pares. La seva experiència els diu que a la vida se li han de donar oportunitats. Per això solen mostrar-se flexibles i conci- liadors en els conflictes. Sovint són permissius i tolerants. A mida que els néts creixen la seva influència decreix.

Educador, professor, tutor: La seva feina és ensenyar i educar i són molt curosos amb les normes. Per això, quan han d’encarar un conflicte dins del seu àmbit d’actuació, són bastant estrictes. No obstant, el seu treball continuat al costat dels nois i noies fa que puguin fer-se càrrec de situacions particulars amb discreció. Quan un noi o una noia falta habitual- ment a l’escola ho han de denunciar.

Psicòleg: La seva feina és avaluar les necessitats educatives de cada noi o noia i ajudar a resoldre els conflictes col·laborant amb professors o educadors. També pot treballar indivi- dualment amb la persona implicada o col·lectivament amb tot el grup. El psicòleg pot pro- posar intervencions fora de l’àmbit de l’escola o centre, derivant l’atenció del problema a serveis externs o centres d’educació especialitzats.

Treballador social: S’encarrega d’avaluar les necessitats de benestar de les persones, proposar ajudes (beques i ajudes econòmiques, actuacions de treballadors familiars i educa- dors socials, informes socials per prioritzar l’admissió a centres...), i fer el seguiment dels recur- sos emprats en l’abordatge dels problemes. El treballador social és la persona que inicia els tràmits per declarar un nen en situació de risc o desemparament i que fa el seguiment de les actuacions dels professionals que intervenen en aquests processos.

Telèfon d’infància: El número 900 300 777 atén les demandes de qualsevol persona que hagi estat víctima de maltractament, i també de les persones, veïns, mestres, amics, que sospitin d’alguna situació de violència o abús a menors. La trucada al telèfon posa en marxa un protocol d’actuacions que pot concloure en la declaració de desemparament i l’exerci- ci de la tutela per part de l’administració.

Mossos d’esquadra i altres policies: Actuen quan detecten situacions que vul- neren els drets de les persones i pertorben l’ordre públic. Les persones s’hi poden adreçar per denunciar fets que contravenen els seus drets. Totes les denúncies inicien un procediment judi- cial per esbrinar responsabilitats, i castigar els culpables. Aquest procediment també es pot tramitar pel sistema de la mediació i concloure amb una conciliació.

Procurador de l’infant i adolescent: Aquesta persona és l’encarregada de vet- llar pels interessos dels menors que estan acollits temporalment per la administració a l’espe- ra que es resolgui el procés de desemparament iniciat.
En aquest període, els menors que tinguin alguna cosa a dir del seu cas i no es sentin prou escoltats, poden dirigir-se al Procurador, que atendrà les seves demandes i els recolzarà.

CAPS i centres de planificació familiar: S’hi pot acudir per demanar informa- ció sobre mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual i el reconeixement gineco- lògic quan s’arriba a l’edat de tenir relacions. També hi poden acudir els nois per informar-se sobre els riscos de no fer servir el condó, i altres disfuncions sexuals.

Unitats d’atenció a la drogodependència , sales de venopunció:

Hi poden acudir totes les persones que volen informació i tractament de les drogodependèn- cies. Les sales són els llocs més segurs on poden acudir per punxar-se els addictes a l’heroïna.

Oficines d’habitatge: Són els llocs on s’hi pot anar a preguntar per les promocions d’habitatge protegit i apuntar-se a les llistes per entrar al sorteig d’aquest pisos. També es pot demanar informació del lloguers per a joves i els ajuts a la compra que dóna l’administració.

Servei d’ocupació de Catalunya: A més de la borsa de treball, el Servei progra- ma cursos de formació continuada, té centres de formació ocupacional i, per mitjà de l’Observatori del treball, vetlla per la igualtat d’oportunitats en el treball.

Unitat 08