U/07 - ACTIVITAT 7-C

Nivell:

13 – 18 anys

Durada:

2 h

Temporalització

15 minuts per fer la planta, mirar els models, veure el material i aclarir dubtes 45 minuts per fer les maquetes
40 minuts per fer les figures, muntar l’escenografia
10 minuts per fer les fotos

10minuts per acabar les frases incompletes i contestar les preguntes

Material

Plànols de mostra
Base de cartó ploma per muntar la maqueta
Plastilina de colors
Regle, cola i tisores
Full amb les frases incompletes i les preguntes
Material proporcionat pel centre
Elements diversos de reciclatge per realitzar la maqueta (taps, cartrons, capses de llumins, trossos de roba, escuradents...)

Descripció de l’activitat

Se’ls proposa fer, dividits en 3 grups, una maqueta de la casa o centre on viuen per després posar-hi les persones i inventar una història.

Metodologia de treball

Abans de començar, s’han de fer 3 grups.

A continuació, cada grup ha de dissenyar el plànol de la planta sobre un full de paper. 
Poden mirar els plànols de mostra que hi ha a la maleta.

Un cop tinguin la planta definida, iniciaran el treball de representació volumètrica. Es 
tracta de fer la maqueta sobre el cartó ploma, i utilitzant els materials de reciclatge.

Mentre treballen, el professional els ajudarà i vigilarà perquè facin un bon ús del mate- 
rial i els estris de treball.

8.Quan acabin la maqueta, se’ls demana que de forma individual plantegin una es- cenografia d’un dissabte al vespre, que facin individualment les figures de plastilina que hi han de sortir i que per torns muntin l’escena dins de la maqueta. Aquestes esce- nes les fotografiaran.

9.Acabat el temps previst per aquest treball, se’ls dóna el full amb les frases incomple- tes perquè les acabin i responguin les preguntes finals.

Recursos

PLÀNOLS DE MOSTRA


FULL AMB LES FRASES INCOMPLETES I LES PREGUNTES

Unitat 07