U/07 - ACTIVITAT 7-B

Nivell:

8-12

Durada:

1 h

Temporalització

10 minuts per fer la presentació i mirar plànols 40 minuts per fer el dibuix i escriure els diàlegs 10 minuts per completar les frases

Material

Còpies de plànols de mostra
Fulls per fer el seu dibuix
Llapis de grafit
Llapis de colors o retoladors
Full amb les frases incompletes i les preguntes

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix a dibuixar el plànol de casa seva o del seu centre, amb una escena fami- liar un vespre d’un dia qualsevol. Al final hauran d’acabar unes frases incompletes.

Metodologia de treball

Se’ls explica que han de fer el plànol de la casa on viuen amb les persones fent el que fan habitualment un dia al vespre.

S’ensenyen alguns plànols de pisos perquè els nois puguin veure com es represen- ten les parets, les portes, la cuina, etc. Quan ho tinguin clar poden començar a fer el seu dibuix en el full.

Després se’ls demana que escriguin allò que estan fent o dient les persones que s’han dibuixat (no es donaran indicacions de com fer-ho si és que el noi no ho dema- na. Pot escriure en globus de diàleg que surtin dels personatges o fer un comentari a peu de dibuix).

Es recullen els dibuixos, se’ls dóna el full amb les frases incompletes i se’ls explica que el següent pas és completar totes les frases que hi ha començades a aquest full i contestar les preguntes finals.

Recursos

CÒPIA PLÀNOL DE MOSTRA
FULL AMB LES FRASES INCOMPLETES I LES PREGUNTES

Unitat 07