U/05 - ACTIVITAT 5-C

Descarrega unitat en format PDFNivell:

13 – 18 anys

Durada:

3 h

Temporalització

 • 5 minuts per a l’explicació de l’activitat
 • 110 minuts per veure la pel·lícula
 • 30 minuts per al debat
 • 25 minuts per fer la reflexió/redacció
 • 10 minuts per contestar el full de recollida de dades

Material

La pel·lícula “Cobardes” Paper per escriure
Bolígraf
Text de l’avantprojecte de Llei Full de recollida de dades

Descripció de l’activitat

Es proposa veure la pel·lícula “Cobardes” per motivar un debat sobre la violència en la rela- ció entre les persones. Al final del debat, els nois faran un text on expressin la seva opinió i final- ment contestaran unes preguntes.

Metodologia de treball

 1. Abansdeprojectarlapel·lículas’explicadequèva,se’lsfaunresumiescomentaque a l’acabar la sessió faran un col·loqui per parlar de la violència entre les persones i que després cada un d’ells haurà de fer un text sobre el tema.

 2. Es mira la pel·lícula

 3. Es fa la discussió sobre la base del guió per la discussió.

 4. Fanlaredacciósobrelaviolènciarecollintlesideesexpressadesenladiscussió.

 5. Acabatelcol·loquis’informaquelaLleiemparairegulaelsdretsideuresdelsinfantsi

  adolescents. Que si volen la poden consultar i que també hi ha el Telèfon de la Infància

  (900 300 777) per avisar o denunciar situacions de maltractaments.

 6. Se’lspassaelfullderecollidadedadespertalqueelcontestin.

Resum de la pel·lícula:

Els estudiants d’ESO estan al pati de l’institut. Un noi, A, envia un missatge de mòbil a una noia, ella li somriu, un altre noi, B, ho veu. Des d’aquest moment B fa bromes pesades a A i, amb els seus companys, li prenen el mòbil, el persegueixen, l’agredeixen, etc. A no pot explicar als pares què li passa, estan sempre enfeinats, només ho sap la noia i l’amo d’un restaurant on va a dinar amb la seva família. Passa el temps i les agressions cada cop són pitjors. L’amo del restaurant li suggereix que s’hi torni. El noi idea un pla i demana ajuda a la noia. Finalment aconsegueix que no el maltractin però la forma de fer-ho no agrada a la noia que no vol sor- tir més amb ell.

Guió per la discussió:

 1. La pel·lícula mostra la violència de forma directa, sense subtileses. El noi agredit es víc- tima d’uns companys, de la poca atenció i de la incomprensió dels pares, de l’equi- vocació del mestre, del psicòleg que s’ha cregut la versió oficial, d’ell mateix que no s’atreveix a explicar-ho. L’únic amb qui parla i a qui fa cas és un mafiós que li dóna el pitjor consell: respondre a la violència amb violència. Quan respon d’aquest manera la noia l’ajuda però després el deixa. Per què?

 2. A la pel·lícula sembla que es vulgui dir que la violència funciona com una roda, l’últim pla té aquesta intenció. Cal preguntar si sempre ha de ser així.

 3. El paper de la noia és com un contrapunt al cercle de violència. Ella vol parlar amb el noi, vol buscar una sortida, se n’adona que la violència està relacionada amb la por; per això, abans de marxar, li diu que el que li fa por no són els altres, és la por d’ell. Sembla que la noia sàpiga que, per alliberar-se de la seva por, ell pot arribar a fer el paper de botxí. De qui se’n riu la gent? Dels més dèbils, dels vells, dels discapacitats? La pròpia por i la inseguretat estan darrera d’aquestes conductes?

 4. Els dos nois que intervenen en el conflicte no tenen massa relació amb els seus pares, en un cas perquè treballen moltes hores, en l’altre perquè són massa importants, massa rígids. Si aquest nois tinguessin una relació franca amb els seus pares, hagués arribat tant lluny la violència?

 5. A més d’aquests continguts referits a la pel·lícula, en la discussió es poden abordar altres temes: revisar la idea de violència, el paper dels adults, la mediació, el vincle que hi ha entre l’agressor i l’agredit, la contenció dels impulsos, la reflexió sobre la pròpia conducta, la reparació del dany...

Recursos

 • FITXA DEBAT PEL·LÍCULA
 • FULL DE RECOLLIDA DE DADES

Unitat 5