U/03 - MATERIAL 3-C

Recursos didàctics3C. COM EM DIVERTEIXO EN EL MEU TEMPS LLIURE?

Nom:

Edat:

Data:

FULL DE NOTES 


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE

taula

3B. COM EM DIVERTEIXO EN EL MEU TEMPS LLIURE?

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència:

Art. 57 Educació en el lleure

Les persones infants i adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el seu temps lliure que faciliti la seva educació en els valors cívics i en el respecte a la comu- nitat i el medi.

Art.58 El joc i la pràctica de l’esport

Les persones infants i adolescents tenen dret al descans, al joc i a les activitats recre- atives pròpies de la seva edat

Els jocs i les joguines s’han d’adaptar a les necessitats dels infants i adolescents i aju- dar al seu desenvolupament psicomotor.

Les persones tenen dret a practicar l’esport en un entorn segur. La participació en esports de competició ha de ser voluntària.

Art. 71 Béns i mitjans culturals

Les administracions han de fomentar l’accés als béns i mitjans culturals de Catalunya i la creació de recursos per desenvolupar la seva capacitat intel·lectual i altres habili- tats com a complement dels aprenentatges en centres escolars.

Activitat 03