U/03 - ACTIVITAT 3-B

Descarrega unitat en format PDFJOC “EL QUATRE DE QUINZE”

Nivell:

8-12 anys


Durada:

1h i 30 minuts

Temporalització

45 minuts per explicar les regles del joc i jugar
30 minuts per conversar
15 minuts per llegir els articles i contestar les preguntes

Material

Per cada grup:
Taulell de joc
Fitxes i dau
Full amb el resum dels articles
Full de recollida de dades “Dic la meva”

Descripció de l’activitat

Es proposa jugar a El quatre de quinze, que de fet és una forma de fer una enquesta sobre preferències de temps lliure, que es complementa amb un col·loqui sobre el tema. Per aca- bar es donarà el full amb els articles de la Llei que atenyen aquestes activitats per contestar el full de recollida de dades.

Metodologia de treball

1. S’organitzen grups de 4 nois i noies.
2. L’activitat s’inicia jugant al joc “Quatre de quinze”.
3. S’expliquen les regles del joc, es trien les fitxes, i juguen tots els grups simultàniament.

Acabada la partida, d’acord amb el resultat del joc, s’enceta una conversa sobre les preferències i el coneixement de les activitats triades.

En aquesta conversa el professional introdueix preguntes com:
- Qui fa alguna de les activitats del joc?
- Qui la va triar (els pares/mares, el tutor/a, ell/a, manaven els horaris...)? - Què s’hi fa o què van fer l’últim dia?
- Si hi ha algú que no pot fer una activitat que li agrada, quina és la raó? 
Es tracta de despertar l’interès dels nois/es per les activitats de lleure.

Al final de la conversa el professional pot fer un resum o unes conclusions del que s’ha 
dit. Aquestes dades poden ser un referent per a properes activitats.

Com a conclusió del treball, es dóna als nois/es un resum dels articles de la Llei amb els 
articles de referència perquè els llegeixin.

Se’ls demana que contestin el full de recollida de dades “Dic la meva”.

Regles del joc

4 jugadors
4 fitxes per jugador 1 dau

Abans de començar a jugar, cada jugador ha d’anotar al full de notes quines són les quatre activitats de lleure que tria entre les quinze identificades al joc. Es tracta d’escollir les activitats que més li agraden, independentment de si les fa o no. Amb això, ja té identificat el seu objectiu del joc: fer arribar les seves quatre fitxes a les caselles triades.

Per col·locar les fitxes al carril de sortida i decidir qui comença, cal tirar el dau. Qui tregui la puntuació més alta és el jugador 1, que posa la seva primera fitxa a la primera posició del pri- mer carril. El jugador 2, el de la seva dreta, posa la fitxa a la posició 1 del carril 2, el jugador 3 al carril 3, i el jugador 4 al carril 4. A continuació el jugador 1 posa una altra fitxa a la posició 2 del carril 2, el 2 al carril 3, el 3 al carril 4 i el 4 al carril 1; i així successivament, fins que estiguin totes les fitxes col·locades. La partida ja pot començar.

Els jugadors tenen l’obligació de posar totes les fixes en joc des del començament de la par- tida, excepte si l’ocupació de les caselles ho impedeix.

Per avançar, els jugadors només poden moure la fitxa en línea recta cap amunt, en direcció a la meta, i tantes caselles com el nombre que surti al dau. Només podran moure’s a dreta i esquerra, i només una casella, si es troben amb una altra fitxa que els obstaculitza el pas, ja que no està permès que hi hagi dues fitxes a la mateixa casella. Per tant, un cop la fitxa es desvia una casella per superar l’obstacle, ha de continuar el seu recorregut en línia ascen- dent.

A les tres darreres fileres, abans d’arribar a la meta, també es poden moure les fitxes a dreta i esquerra per encarar l’arribada.

Quan una fitxa cau en un forat negre, el jugador perd una tirada.

Si una fitxa cau a l’inici o final d’una escala, va a parar a la casella on acaba o comença l’escala.

Quan cau en una casella amb un número i una fletxa, ha de fer moure la fitxa tantes case- lles i en la direcció indicades.

S’arriba a la meta només si toca el número exacte. En cas que no sigui exacte, la fitxa pot recular (és l’únic cas en què es pot moure enrere).

Quan una fitxa arriba a la casella final, es col·loca en ordre d’arribada, la primera damunt de la línea de meta i les altres al darrera.

El joc té diversos guanyadors. Categories de guanyadors:
- Guanyador absolut: el que primer col·loca totes les fitxes.
- Membres “top ten”: els que estan a la casella amb més adeptes. - El més original: el que té més fitxes col·locades en solitari.

Un cop finalitzat el joc, cada jugador completa, al full de notes, la columna que fa referèn- cia a les activitats que efectivament realitza, i l’entrega al professional.

FULL DE NOTES:

taula d'activitats

 Recursos

  • ARTICLES
FULL DE RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”

 Activitat 03