U/02 - MATERIAL 2-C

Recursos didàctics

2C. EL MEU BARRI, LA MEVA CIUTAT

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Art. 35 Llibertat d’associació i reunió

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a constituir associacions infantils i juvenils i ser- ne membres.

Cap persona pot ser obligada a ingressar en una associació o a romandre-hi contra la seva voluntat.

Els infants i adolescents tenen dret a prendre part en reunions públiques i manifestacions pací- fiques.

Art. 55. Drets i deures en l’espai urbà

Les persones tenen dret a moure’s, a gaudir i a desenvolupar-se socialment en el seu propi entorn urbà.

Els poders públics han de fer possible un entorn segur.

El planejament urbanístic han de preveure i configurar espais tenint en compte la perspecti- va i la necessitat dels infants i adolescents.

Les administracions han de fomentar l’accés segur als centres escolars i altres centres que fre- qüentin i la eliminació de tot tipus de barreres físiques o culturals.

Art. 56. Zones i equipaments recreatius públics

El planejament urbanístic ha de preveure espais i zones recreatives públiques idònies per a gaudir del joc i l’entreteniment.

En el disseny d’aquest espais els Ajuntaments han d’escoltar l’opinió dels infants i adolescents i fer possible la participació activa d’aquests mitjançant els consells de participació territorial.

S’ha de garantir que els infants i adolescents amb discapacitat física, psíquica o sensorial poden accedir als espais i zones recreatives públiques.

2C. EL MEU BARRI, LA MEVA CIUTAT

Aquest full ha de tenir dues coordenades per poder fer una representació de barres.
La Y ha de senyalar unitats: per anotar el número d’equipaments trobats i el número de vega- des que els nois els han freqüentat en el darrer més o setmana.
La X ha de poder donar peu a dos registres per cada un dels equipaments estudiats: un per l’existència de l’equipament, l’altre per l’ús que en fan els alumnes

Llista d’equipaments per posar a la coordenada X CEIP
IES


  • Poliesportiu
  • 
CAP

  • Quiosc
  • 
Biblioteca

  • Teatre o cinema
  • 
Mercat
  • 
Plaça

  • Transport públic (tren, metro o bus)
  • Ludoteca / Esplai / Centre Excursionista Centre de lleure/Casal/Centre Obert

2C. DIC LA MEVA!

NOM:

EDAT:

DATA:

Unitat 02