U/02 - El meu barri, la meva ciutat

Descarrega unitat en format PDFEIX TREBALLAT:

El barri i la ciutat

OBJECTIU

Es tracta d’eixamplar el coneixement que els infants i adolescents tenen del seu entorn vital: els seus carrers, les places, els equipaments públics, les entitats privades, etc. També de promoure l’exercici del dret de participació.

OBJECTIU ESTRATÈGIC DEL PLA DIRECTOR

Afavorir una mobilitat segura i responsable dels infants i adolescents en l’espai públic. Fomentar i garantir uns espais públics adaptats i segurs per a infants i adolescents.

CONTINGUTS RELATIUS A TOTS ELS INFANTS I ADOLESCENTS

Articles 35, 55 i 56

Els espais públics són de tothom i tothom s’hi ha de sentir bé. Per això aquests espais s’han de fer pensant en les necessitats de tots, han de ser segurs, accessibles, estimulants... També s’han de gaudir, respectant les normes d’ús i cuidant-los.

Els infants i adolescents tenen dret a moure’s, a gaudir i a desenvolupar-se socialment en el seu entorn urbà i també tenen el deure de respectar i tenir cura dels elements urbans i de les instal·lacions públiques i privades. Per facilitar l’ús d’aquests espais, els urbanistes, els han de planejar tenint en compte l’accessibilitat, la seguretat i la idoneïtat dels elements urbans d’acord amb les necessitats d’infants i discapacitats.

Quan els ajuntaments planifiquin espais per a infants i adolescents han de tenir en compte les seves necessitats de joc i lleure i han d’escoltar les seves opinions, sempre que sigui possible. Els infants i adolescents, tenen el deure de respectar els espais públics i complir les normes de funcionament que regulen l’ús dels equipaments urbans: parcs d’atraccions, piscines, biblio- teques, estadis,... i del mateix espai públic: carrers, places, platges, espais naturals, etc.

TANCAMENT DE L’ACTIVITAT

En finalitzar l’activitat, cal:

         -  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         -  Fer omplir la fitxa de participació.

         -  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un 
seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         -  Omplir el formulari del professional.

Unitat 2