U/02 - ACTIVITAT 2-B

Descarrega unitat en format PDFNivell:

8-12 anys

Durada

Aquesta activitat es desenvolupa en dues sessions de treball, amb un total de 3 h.

Temporalització

Primera sessió:

30 minuts per organitzar el treball i fer els equips

60 minuts per fer la sortida

Segona sessió:

45 minuts per completar el mapa de la zona
45 minuts per fer la planificació i la memòria del projecte

Material

Per a cada grup:
Dos mapes de la zona
Una màquina de fotografiar
Cartolines grans de colors
Cinta adhesiva
Llapis, gomes, maquinetes, bolígrafs, retoladors, colors, tisores i cola Un full d’inventari
Un full per registrar la freqüència d’ús
Fulletons dels serveis del barri o poble
Un full amb el resum dels articles de la Llei

Descripció de l’activitat

Consisteix a anar a buscar informació sobre el terreny i fer un mapa d’equipaments i serveis del barri on està ubicat el centre i registrar l’ús que en fan els nois/es. Al final se’ls donarà uns articles de la Llei relatius a la planificació del espais públics perquè planifiquin una plaça.

Metodologia de treball

Primera sessió:

Per començar l’educador/a explica als nois/es que faran una sortida per veure com són i què hi ha als carrers i a les places del voltant del centre.

Després s’ensenyarà el mapa de la zona que hauran d’explorar i el dividiran en 4 parts. L’educador/a assignarà una part del mapa a cada grup.

S’explicarà que aniran a buscar fulletons i a fer fotografies dels llocs que visitin de la zona del mapa que els ha tocat.

Es fan 4 equips de treball per a la sortida. Quan s’organitzin els equips es remarcarà que només un noi/a de cada equip entrarà als equipaments a demanar fulletons i que les fotografies les faran per torns entre els nois i noies d’un mateix equip.
Cada equip portarà un full per fer l’inventari dels equipaments que vegin i aniran guar- dant els fulletons que els donin. La zona a explorar es deixa a criteri del professional.

Quan tornin, cal guardar tot el material recollit per a la propera sessió.

Segona sessió:

4.S’agafarà el plànol de tota la zona explorada, i es partirà en quatre trossos.

5.Es dóna a cada grup una part del plànol. Els grups són els mateixos que van fer l’acti- vitat d’exploració. En una cartolina, han de reproduir el tros de mapa que els ha tocat. Un cop acabats els quatre treballs, han d’ajuntar-los amb cinta adhesiva, de manera 
que obtindran el mapa complet format per les quatre cartolines.

6.Damunt d’aquest, i ara tots els grups junts, completaran el mapa de recursos de la zona amb el material recollit en la sortida, amb les fotos que han fet, amb la informa- 
ció extreta dels fulletons i el full d’inventari.

7.Un cop completat el mapa de recursos, es preguntarà a tots els nois/es quin ús fan 
d’aquests equipaments, tot registrant-ho en el full de freqüència d’ús.

8.També hauran de detectar quins equipaments hi manquen, i proposar la seva ubica- ció al mapa que han treballat, marcant-los d’una manera diferent a la resta, per tal 
que no es confonguin amb els equipaments existents.

9.Enacabar,esdonaràunresumdelsarticlesdelaLleiquefanreferènciaal’ordenació 
dels espais en funció de les necessitats d’infants i adolescents.

Recursos

  • FULL INVENTARI

  • FULL DE REGISTRE DE FREQÜÈNCIA D’ÚS ARTICLES