U/01 - MATERIAL 1-C

Recursos didàctics1C. DIC LA MEVA!

Recursos didàctics

NOM:

EDAT:

DATA:

Recursos didàctics

1C. ELS MEUS DRETS I DEURES

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:

Art. 7 Dret d’ésser escoltat

Les persones, els infants i els adolescents, d’acord amb les seves capacitats han de ser escol- tades tant en l’àmbit familiar com en els procediments administratius i judicials que aboquin a decisions que els afectin.

Art. 11 Ciutadania activa

Els poders públics han de promoure el dret de les persones a participar activament en la construcció d’una societat més justa, solidaria i democràtica.

Art.17. Exercici dels drets propis pels infants i adolescents

Les persones, els infants i els adolescents poden exercir i defensar per ells mateixos els seus drets, dins dels límits de la Llei. Aquestes persones amb l’objecte de demanar informació, assessoraments, orientació o assistència, poden adreçar-se personalment a les administra- cions públiques encarregades de la seva atenció i protecció, fins i tot sense coneixement dels seus progenitors o tutors. També al Ministeri fiscal i al adjunt del Síndic de greuges.

Art. 18. Deures i responsabilitats

Les persones infants i adolescents han d’assumir els deures i les responsabilitats que els corres- ponen: respecte a si mateixes, a les persones amb qui es relacionen, a l’entorn on es desen- volupen, al centre educatiu. També el deure d’assistir a l’escola durant el període d’ensen- yança obligatòria.

Art.28. Drets civils i polítics

Les persones, els infants i els adolescents tenen dret a exercir aquests drets amb les úniques limitacions fixades per les lleis. Les administra-cions han d’establir els mitjans necessaris per fer- los efectius.

Art. 30. Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat, a conèixer els seus orígens
Les persones tenen dret a conèixer el seu origen genètic i els seus pares i mares biològics. Les persones tenen dret a sol·licitar la documentació que els permeti acreditar la seva identi- tat.

Art.31. Llibertat d’expressió

Les persones tenen dret a la llibertat d’expressió
En especial, el dret a la llibertat d’expressió dels menors s’estén a:

a - La publicació i difusió de les seves opinions.
b - L’edició i producció de les seves opinions.
c - L’accés a les ajudes públiques que s’estableixin.

Art.32. Accés a la informació

Les persones, infants i adolescents tenen dret a cercar, rebre i utilitzar la informació adequa- da a la seva edat.
Els pares i mares, han de protegir als menors de la informació i material informatiu perjudicial i, especialment de les que poden accedir mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Art. 33 Llibertat de pensament, consciència i religió

Les persones, els infants i els adolescents, tenen dret a la llibertat de pensament, consciència i religió.
Els pares i mares tenen el dret i el deure de cooperar perquè els menors exerceixin aquest lli- bertat.

Art. 34 Dret a la participació

Les persones, els infants i els adolescents tenen dret a participar plenament en els seus nuclis de convivència.
Les administracions públiques han d’establir procediments destinats a recollir aquests drets.

Art. 41 Dret a un nivell bàsic de benestar

Els poders públics han de prendre les mesures pertinents per assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda, tinguin la oportunitat d’oferir el nivell bàsic de benestar material pel seu adequat desenvolupament integral.

Art. 44 Dret a la prevenció i a la promoció de la salut.

Tota persona té dret a beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, de les actuacions preventives per evitar malalties, de rebre atenció sanitària i desenvolupar-se en un entorn saludable. Les administracions han de prendre mesures per abolir les pràctiques tradicionals que siguin perjudicials per la salut.

Activitat 01