U/01 - MATERIAL 1-B

Recursos didàctics1B. DIC LA MEVA!

Recursos didàctics

NOM:

EDAT:

DATA:

Recursos didàctics

1B. Els meus drets i deures

drets i deures

1B. ELS MEUS DRETS I DEURES

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:

Art. 7 Dret d’ésser escoltat

Les persones, infants i adolescents, d’acord amb les seves capacitats han de ser escoltades tant en l’àmbit familiar com en els procediments administratius i judicials que aboquin a deci- sions que els afectin.

Art. 11 Ciutadania activa

Els poders públics han de promoure el dret de les persones a participar activament en la cons- trucció d’una societat més justa, solidaria i democràtica.

Art.17. Exercici dels drets propis pels infants i adolescents

Les persones, infants i adolescents, poden exercir i defensar per elles mateixes els seus drets, dins dels límits de la Llei. Aquestes persones amb l’objecte de demanar informació, assessora- ments, orientació o assistència, poden adreçar-se personalment a les administracions públi- ques encarregades de la seva atenció i protecció, fins i tot sense coneixement dels seus pro- genitors o tutors. També es poden adreçar al Ministeri fiscal i al adjunt del Síndic de greuges.

Art. 18. Deures i responsabilitats

Les persones, infants i adolescents, han d’assumir els deures i les responsabilitats que els corres- ponen: respecte a si mateixes, a les persones amb qui es relacionen, a l’entorn on es desen- volupen i al centre educatiu. També tenen el deure d’assistir a l’escola durant el període d’en- senyança obligatòria.

Art.28. Drets civils i polítics.

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a exercir aquests drets amb les úniques limita- cions fixades per les lleis. Les administracions han d’establir els mitjans necessaris per fer-los efectius.

Art. 30. Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat i a conèixer els seus orígens.
Les persones tenen dret a conèixer el seu origen genètic i els seus pares i mares biològics. Les persones tenen dret a sol·licitar la documentació que els permeti acreditar la seva identi- tat.

Art.31. Llibertat d’expressió

Les persones tenen dret a la llibertat d’expressió.
En especial, el dret a la llibertat d’expressió dels menors s’estén a:

a- la publicació i difusió de les seves opinions.
b- l’edició i producció de les seves opinions.
c- l’accés a les ajudes públiques que s’estableixin.

Art.32. Accés a la informació

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a cercar, rebre i utilitzar la informació adequa- da a la seva edat.
Els pares i mares, han de protegir als menors de la informació i material informatiu perjudicial i, especialment de les que poden accedir mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Art. 33 Llibertat de pensament, consciència i religió

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a la llibertat de pensament, consciència i religió.
Els pares i mares tenen dret i deure de cooperar perquè els menors exerceixin aquesta lli- bertat.

Art. 34 Dret a la participació

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a participar plenament en els seus nuclis de convivència.
Les administracions públiques han d’establir procediments destinats a recollir aquests drets.

Art. 41 Dret a un nivell bàsic de benestar

Els poders públics han de prendre les mesures pertinents per assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda, tinguin la oportunitat d’oferir el nivell bàsic de benestar material pel seu adequat desenvolupament integral.

Art. 44 Dret a la prevenció i a la promoció de la salut.

Tota persona té dret a beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, de les actuacions preventives per evitar malalties, de rebre atenció sanitària i desenvolupar-se en un entorn saludable. Les administracions han de prendre mesures per abolir les practiques tradicionals que siguin perjudicials per la salut.

1B ELS MEUS DRETS I DEURES

FULL SITUACIÓ A

Història

Un noi/a té un mòbil o una càmera de fotos i amb el seu millor amic o amiga es fan una foto- grafies fent ganyotes, posant cares, traient la llengua i ensenyant el cul.

S’han divertit molt fent les fotos i mirant-les, però és un secret, saben que als grans no els agra- daria el que han fet.

Al cap d’uns dies un d’aquests nois veu que l’altre està ensenyant les fotografies als altres nois i noies del centre/servei. Llavors s’enfada molt i diu al seu company que ja no són amics o ami- gues.

1B ELS MEUS DRETS I DEURES

FULL SITUACIÓ B

Història

Uns nois decideixen ajuntar els seus diners per fer una broma. Volen comprar bombes fètides i gomes per fer pets i posar-los a les cadires de les noies de classe. Se’n volen riure.

Quan ja tenen els articles de broma, un dels nois demana de no posar la goma dels pets a la cadira d’una noia que és amiga seva, els altres hi accedeixen.

Quan fan la broma, totes les noies s’enfaden molt excepte la que és amiga, que també se’n riu de les altres noies.

Quan el professional s’assabenta de la broma, renya els nois i els recrimina per la seva actitud.

1B ELS MEUS DRETS I DEURES

FULL SITUACIÓ C

Història

Hi ha un grup on alguns dels nois i noies són culers del Barça, a altres no els interessa gaire el futbol, també hi ha un noi que és del Madrid encara que ningú ho sap perquè mai ho ha dit. Quan hi ha partit, si guanya el Barça, tots celebren els gols i les jugades com si fossin uns grans aficionats, fins i tot el noi del Madrid, que fa veure que se n’alegra.

Activitat 01