I TU, QUÈ OPINES?

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

L’any 2009, any què va néixer aquest projecte, va ser molt significatiu per a la infància. Al novembre es va commemorar el 20è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant, ratifi- cada per l’estat espanyol. Però a més va entrar al Parlament de Catalunya l’avantprojecte de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, del qual la FEDAIA en va ser el seu principal impulsor; finalment, també es va presentar el Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya.

En aquest escenari, la FEDAIA va impulsar l’I tu, què opines?, un projecte de participació infantil i juvenil que pretenia i pretén recollir les opinions dels infants més vulnerables de la nos- tra societat i que té com a finalitat fer efectiu el dret a la participació activa i democràtica i a ser escoltats. Aquest projecte neix del ferm compromís que la FEDAIA té amb els infants i adolescents que són atesos en els seus serveis, compromís que ve de la mà de la cultura de la qualitat de les entitats del tercer sector, que agrupa i representa.

Aquest projecte, que ha estat revisat i s’hi ha incorporat totes aquelles actualitzacions legals, pren com a referència la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, donant-la a conèixer entre els infants i adolescents que hi participin.

La FEDAIA, la federació que agrupa a Catalunya les entitats que treballen amb infants des- emparats o en risc d'exclusió social, va plantejar un projecte dirigit al foment de la participa- ció d’infants i joves conscient del fet que, sense escoltar les veus dels infants als quals atén i sense conèixer els seus desitjos o necessitats, difícilment podria avançar en el camí de millo- rar els seus serveis.

L’I tu, què opines? va ser, quan es va dissenyar, un projecte pioner que volia fer participar, en una primera etapa, aquells infants més desfavorits, aquells que solen tenir menys possibilitats de fer valer la seva veu; no obstant, amb la digitalització del mateix, es posa de manifest la voluntat de fer extensiu el projecte i que aquest es pugui estendre molt més enllà. És un pro- jecte que contempla tota la infància i en el qual hi poden prendre part totes aquelles orga- nitzacions que pensin que la cultura de la participació ha de ser present en el si del disseny dels seus serveis.

Tant el Pla Director com la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència reco- neixen els infants i adolescents com a persones de ple dret i expressen la voluntat d’integrar, en una sola línia d’actuació, les estratègies i les accions dels principals departaments i sec- tors implicats en la prestació de serveis.

No obstant això, des de la FEDAIA creiem que amb el reconeixement dels drets no n’hi ha prou, cal aprendre a exercir-los. És per aquest motiu que seguim proposant el projecte I tu, què opines?, amb la intenció que els nostres infants i adolescents analitzin i diguin la seva sobre tot allò que els afecta.

Des de l’inici del projecte, es pretén que sigui la primera pedra en una nova etapa on es tin- gui en compte la infància en tots aquells temes que li competeixen. Tant de bo que es pugui estendre a tota la ciutadania i pugui contribuir a conscienciar de la importància d’ajudar a exercir, des de cada una de les nostres realitats o àmbits d’actuació, el dret a la participa- ció efectiva dels infants i adolescents. Segueix sent important que ens posem a treballar-hi!

HISTÒRIC DEL PROJECTE: COM VA NÉIXER?

El projecte I tu, què opines?, tal com s’ha comentat anteriorment, es va donar a conèixer al 2009, moment en que es va pensar i dissenyar per facilitar la participació de tots els infants i adolescents, des dels més petits fins a aquells que estaven a les portes de l’emancipació, en qüestions que els atenyien. En aquell moment es va concebre com a projecte per desenvo- lupar en dues parts:

1.La primera part, dirigida inicialment als infants i adolescents adscrits a entitats membres de FEDAIA, va consistir en la participació al projecte didàctic. Amb aquesta, es prete- nia que els infants, nois i noies analitzessin i diguessin tot el que opinaven i desitjaven sobre allò que té a veure amb el seu itinerari educatiu, la seva realitat personal, el marc legal, el seu entorn, els recursos, el lleure, l’esport... Varen participar, des de juny a l’oc- tubre de 2009, uns 700 infants, adolescents i joves, aproximadament de 22 serveis asso- ciats a la federació. 
Aquesta part va culminar en un acte en el què es va mostrar quina havia estat la par- ticipació, mitjançant un Document de Conclusions (es pot linkar amb el document?), i un vídeo, en el què es va fer un recull d’opinions i propostes de millora que havien anat aportant els infants i adolescents amb la seva participació al projecte al llarg d’aquells mesos. A més a més, també es va elaborar un recull de dibuixos dels infants participants, en “El nostre Àlbum juny – octubre 2009” (es pot linkar amb el document?). L’acte va tenir lloc el dia 23 d’octubre de 2009, en el marc del Fòrum FEDAIA “La veu dels infants i adolescents; promovem la seva participació”.

2.La segona part va ser la celebració, el 8 de novembre de 2009, d’una festa lúdica ober- ta a infants i professionals amb la que es va donar a conèixer el treball fet arran de la participació en el projecte I tu, què opines? i amb les corresponents propostes i conclu- sions. En la festa es varen exhibir alguns dels treballs fets pels infants i adolescents.

Posteriorment, però, es va veure la necessitat de seguir avançant amb el projecte; va ser al 2010, any europeu de lluita contra la pobresa, quan la federació va liderar a nivell nacional i estatal la campanya impulsada per Eurochild Acabem amb la pobresa infantil. Ara!. Amb aquesta es va dur a terme la recollida d’opinions dels infants sobre la pobresa, així com es va seguir estenent l’ús del projecte entre les entitats. Al llarg de l’any, els infants adolescents i joves de la federació van seguir fent ús del projecte, participant de les activitats proposades, però centrant-les pel que fa a la pobresa. Així doncs, es va centrar el projecte en l’I tu, què opines de la pobresa?

Amb l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats, es va coorga- nitzar un stand al Saló de la Infància, que va tenir lloc a finals de l’any 2010 i inicis de 2011. Aquest stand “La participació dels infants: vine, juga i participa”, va permetre que infants que no eren dels serveis de la federació coneguessin el projecte, així com la Llei dels Drets i les

Oportunitats de la Infància. Així mateix, la participació dels 3226 infants va permetre conèixer quina era l’opinió que tenien en aquell moment, sobre la pobresa. D’aquesta manera es va passar al 2011, en que la FEDAIA va seguir estenent el projecte de participació per les entitats federades, fomentant i enriquint la participació ciutadana com a eina de transformació social.

Al llarg del 2011 i els primers mesos de 2012 les entitats han pogut participar del projecte, mol- tes d’elles repetint de l’experiència per poder aprofundir en les temàtiques i activitats que s’hi proposen; al 2009 el poc temps que es va tenir per participar del projecte va fer que moltes de les entitats volguessin tornar a disposar d’aquest i així seguir treballant amb els infants i adolescents el dret a la participació.

Gràcies a les avaluacions que en total s’han anat fent al llarg d’aquests 3 anys de projecte, en el que hi han participat aproximadament uns 1000 infants, adolescents i joves de les enti- tats de la federació, s’ha pogut constatar que aquest presentava una sèrie de mancances que calia corregir i modificar. Aquest fet, i la posterior entrada en vigor de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, han fet imprescindible la revisió i actualitza- ció d’aquest. Hem aprofitat l’avinentesa per digitalitzar-lo, permetent així que poder donar- lo a conèixer a molts més infants i adolescents apart dels que són dels serveis de la federació.

Per poder posar a disposició de tota la ciutadania i fomentar així com enriquir la participació ciutadana com a eina de transformació social, l’any 2012 s’ha digitalitzat el projecte; d’a- questa manera, s’ha fet un pas endavant en l’accessibilitat al mateix, optimitzant i facilitant- ne la seva utilització. Amb el CD que s’adjunta, es presenta doncs el mateix projecte iniciat al 2009, però en format interactiu.