Guia didàctica

LA GUIA I LES UNITATS DIDÀCTIQUES

El projecte, que té la seva concreció en la guia didàctica, s’estructura al voltant de deu eixos temàtics, uns més globals i altres més específics, que tenen com a referent alguns dels articles de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència i àmbits clau d’actuació del Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya. Aquests deu eixos són els següents:

• Els meus drets i deures
• El meu barri i la meva ciutat
• Com em diverteixo en el meu temps lliure? • La meva relació amb els altres
• El meu entorn, segur
• El meu centre educatiu
• La meva llar
• Qui em dóna suport?
• La meva emancipació
• Els centres i espais necessaris en el futur

Cada eix temàtic correspon a una unitat didàctica, i per tal que el conjunt del projecte sigui amè i engrescador, es proposen diverses activitats, variades, participatives i entretingudes, tot combinant diferents tècniques de treball: dramatitzacions, jocs, col·loquis, treball en grups, dibuix, sortides, elaboració d’un còmic, confecció de la lletra per un rap, enquestes, fotogra- fies, etc. A més, per afavorir l’adequació del treball segons les diferents franges d’edat o els nivells maduratius, cada unitat presenta tres propostes diferents: per a la franja 3-7 anys, per als 8-12 anys i per als 13-18 anys.

Cada unitat didàctica consta de: el títol de l’activitat; l’eix treballat; l’objectiu de l’activitat proposada; els objectius estratègics del Pla Director; els continguts de referència a l’avantpro- jecte de llei relatius a tots els infants i adolescents i els continguts específics, si n’hi ha, relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament; el codi de l’activitat; el nivell d’edat recomanat; la durada total i parcial i el material necessari per a desenvolupar-la.

Atenent a la diversitat de centres/serveis i necessitats dels infants i adolescents que hi partici- pin, la proposta ofereix la possibilitat de treballar en diferents nivells d’implicació. Així, podran optar per fer, ja sigui a nivell individual o col·lectiu:

• La unitat bàsica general: l’auca dels drets i deures, que inclou els conceptes bàsics dels deu eixos temàtics, i que és el treball mínim que han de desenvolupar tots els centres/serveis que participin en el projecte.

• Deu unitats didàctiques, que corresponen a cada un dels deu eixos, per treballar més a fons els continguts. Els professionals podran adaptar la manera de desenvolupar o plan- tejar aquests eixos i tractar-los de forma diferent segons els infants i adolescents amb els quals hagin de treballar i segons les oportunitats o necessitats d’aquests. També podran escollir les activitats proposades en cada una de les unitats didàctiques o deixar-ne de banda alguna, si, pel motiu que sigui, no els sembla factible o adient o d’interès treba- llar-la.

La participació dels infants al projecte didàctic finalitza amb la confecció de la fitxa d’ava- luació anònima per part de cada infant, noi/a. Es tracta que facin la seva valoració sobre el treball realitzat i el nivell de participació desenvolupat.

Per part dels professionals, la participació al projecte didàctic conclou amb la recollida dels treballs realitzats i la seva entrega a l’organització, i amb el compliment de la fitxa d’avalua- ció del projecte.

ÍNDEX DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

Eixos i tu que opines?