Naixement del projecte

L’any 2009, any què va néixer aquest projecte, va ser molt significatiu per a la infància. Al novembre es va commemorar el 20è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant, ratifi- cada per l’estat espanyol. Però a més va entrar al Parlament de Catalunya l’avantprojecte de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, del qual la FEDAIA en va ser el seu principal impulsor; finalment, també es va presentar el Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya.

En aquest escenari, la FEDAIA va impulsar l’I tu, què opines?, un projecte de participació infantil i juvenil que pretenia i pretén recollir les opinions dels infants més vulnerables de la nos- tra societat i que té com a finalitat fer efectiu el dret a la participació activa i democràtica i a ser escoltats. Aquest projecte neix del ferm compromís que la FEDAIA té amb els infants i adolescents que són atesos en els seus serveis, compromís que ve de la mà de la cultura de la qualitat de les entitats del tercer sector, que agrupa i representa.

Aquest projecte, que ha estat revisat i s’hi ha incorporat totes aquelles actualitzacions legals, pren com a referència la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, donant-la a conèixer entre els infants i adolescents que hi participin.

La FEDAIA, la federació que agrupa a Catalunya les entitats que treballen amb infants des- emparats o en risc d'exclusió social, va plantejar un projecte dirigit al foment de la participa- ció d’infants i joves conscient del fet que, sense escoltar les veus dels infants als quals atén i sense conèixer els seus desitjos o necessitats, difícilment podria avançar en el camí de millo- rar els seus serveis.

L’I tu, què opines? va ser, quan es va dissenyar, un projecte pioner que volia fer participar, en una primera etapa, aquells infants més desfavorits, aquells que solen tenir menys possibilitats de fer valer la seva veu; no obstant, amb la digitalització del mateix, es posa de manifest la voluntat de fer extensiu el projecte i que aquest es pugui estendre molt més enllà. És un pro- jecte que contempla tota la infància i en el qual hi poden prendre part totes aquelles orga- nitzacions que pensin que la cultura de la participació ha de ser present en el si del disseny dels seus serveis.

Tant el Pla Director com la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència reco- neixen els infants i adolescents com a persones de ple dret i expressen la voluntat d’integrar, en una sola línia d’actuació, les estratègies i les accions dels principals departaments i sec- tors implicats en la prestació de serveis.

No obstant això, des de la FEDAIA creiem que amb el reconeixement dels drets no n’hi ha prou, cal aprendre a exercir-los. És per aquest motiu que seguim proposant el projecte I tu, què opines?, amb la intenció que els nostres infants i adolescents analitzin i diguin la seva sobre tot allò que els afecta.

Des de l’inici del projecte, es pretén que sigui la primera pedra en una nova etapa on es tin- gui en compte la infància en tots aquells temes que li competeixen. Tant de bo que es pugui estendre a tota la ciutadania i pugui contribuir a conscienciar de la importància d’ajudar a exercir, des de cada una de les nostres realitats o àmbits d’actuació, el dret a la participa- ció efectiva dels infants i adolescents. Segueix sent important que ens posem a treballar-hi!