Metodologia de treball

Es pot treballar per nivells d’edat o conjuntament amb tot el grup. El treball de l’auca es pot treballar per grups o col·lectivament, amb tot el grup alhora, i es desenvolupa en quatre seqüències:

1.- Es presenta l’auca als participants, s’entrega el Full de recollida de dades i es demana que llegeixin el primer rodolí.

2.- S’enceta una discussió sobre el contingut del rodolí i es deixa que els infants i nois/es par- lin lliurement. En aquesta discussió, la funció del professional ha de ser la de moderar i evi- tar divagacions. Si es dóna el cas, es pot permetre el plantejament d’alguna experièn- cia personal que il·lustri el sentit de l’enunciat del rodolí, ja que pot afavorir l’interès pel tema.

3.- Es demana als infants i nois/es que representin amb el gest i l’expressió del seu cos les emocions descrites. Un cop trobat el gest, el poden fotografiar.

4.- Es demana als participants que contestin les preguntes del Full que corresponen al rodo- lí llegit.

Després de fer tots els passos amb el primer rodolí, es segueix amb el segon, el tercer... fins a fer-los tots.

Per agilitar el treball de l’auca, amb els més grans es pot afegir una motivació suplementària demanant-los al final que s’inventin altres rodolins, o que triïn el que més els ha agradat.

També cal valorar l’aprenentatge dels rodolins com a exercici perquè els nois i noies tinguin un coneixement elemental dels seus drets i deures.